Gemalenbeheer

Als gemaalbeheerder bent u verantwoordelijk voor het functioneren van het areaal. Door het analyseren van meetdata uit uw systeem , krijgt u inzicht in de werking van het systeem.

Weet u wat uw gemaal daadwerkelijk verpompt? Zijn het gemaal en de persleiding wel een goede match? Vertoont de pompgrafiek afwijkend gedrag, en zo ja, weet u de oorzaak?

Dit zijn vragen waarop datagegevens antwoord kunnen geven. Het opsporen van rioolvreemd water, foutaansluitingen, lekke bergbezinkbassins of het mogelijk vergroten van de pompcapaciteit zonder een ander gemaal te moeten plaatsen zijn voorbeelden van optimalisaties welke mogelijk zijn met een goede analyse van uw datagegevens. NXXS adviseert u graag over het beheren en analyseren van uw gemalen.

gemalenbeheer
  Diensten in relatie tot het beheer en analyseren van gemalen zijn onder andere:

- Het uitvoeren van data-analyses;
- Het uitvoeren van capaciteitscontroles van de pompen en persleiding;
- Het uitvoeren van een probleemanalyse;
- Het opstellen van een maatregelenplan met daarin de optimalisaties;
- Het opstellen van de rapportage.